پنج شنبه 1397/10/20
مدت: 48 دقیقه

شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (122)

شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه (قسمت اول) (دانلود)

  • شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه (قسمت دوم) (دانلود)