تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی التفسیر القرآن

نشریه : فصلنامه سفینه

نویسنده : پديدآورنده : عبدالله میر احمدی
پديدآورنده : سیده زینب حسینی زاده

سال 1397 / شماره پیاپی 60 / صفحه 157 - 185

چکیده :

تفسير مناهج البيان في تفسير القرآن اثر قرآن پژوه و مفسر معاصر آيت الله شيخ محمد باقر ملكي ميانجي از جمله تفاسيري است كه مولف آن در كنار روش تفسير قرآن به قرآن و ارائه بحث هاي متنوع اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و غيره از روايات وارده در منابع حديثي شيعه و سني نيز استفاده كرده است.
وي ضمن باور به حجيت سنت، در موارد بسياري از روايات استمداد گرفته است؛ مانند بررسي لغوي واژگان، بيان فضيلت سوره ها، بيان سبب نزول آيات و تعيين مصداق آنها، تفسير و تاويل آيات و سور و غيره. او در بهره گيري از روايات، گاه به شرح روايت و بيان اسرار آن پرداخته، گاهي براي گفته هاي خويش از روايات مويد مي آورد. در مواردي نيز با اشكال وارد كردن به سند حديث يا دلالت آن و با بيان روايات مكمل، به نقد استدلال هاي روايي ديگران مي پردازد. در اين مقاله به شيوه تحليل محتوا، در يك نگاه روش شناسانه سعي بر آن داريم كه به بررسي و تحليل رواياتي مبادرت ورزيم كه آيت الله ملكي ميانجي در تفسير خود از آيات قرآن كريم بدان ها استناد نموده است. در نهايت نيز به تحليل روش بهره گيري وي از روايات در تفسير خواهيم پرداخت.

کلیدواژه‌های مقاله :ملكي ميانجي، تفسير مناهج البيان، روايات تفسيري، كاركرد روايات، تحليل روايات