منطق خون در قیام امام حسین(ع) با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : فاطمه فرح زادی

سال 1397 / شماره پیاپی 10 / صفحه 8 - 27

چکیده :

از جمله ویژگی‌های شاخص قیام امام حسی(ع)، خونین شدن این قیام با خون مطهر شهیدان، به‌ویژه حضرت علی اصغر(ع) است.
بر اساس نقل مقاتل و کتاب‌های تاریخی و مفاد زیارت‌نامه‌ها، امام حسین(ع) در روز عاشورا خون زخم و جراحت خویش را به آسمان پاشید و صورت مبارکش را با آن رنگین کرد. همچنین خون علی اکبر(ع) و علی اصغر(ع) را نیز به هنگام شهادت به آسمان پاشید و قطره‌ای از آن خون‌ها به زمین بازنگشت. بر این خونین کردن صحنه شهادتِ بهترین عزیزان از سوی امام حسین(ع)، به‌ویژه علی اصغر(ع) منطق و اهدافی حاکم است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه‌ای، به کشف این منطق خون می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع)؛ حضرت علی اکبر(ع)؛ حضرت علی اصغر(ع)؛ منطق خون؛ عاشورا