نایافته‌‌ها دربارۀ حضرت علی اصغر(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : سید حسن فاطمی موحد

سال 1397 / شماره پیاپی 10 / صفحه 122 - 143

چکیده :

از جمله معضلاتی که دامان واقعۀ بزرگ عاشورا را گرفته، سخنان بی‌پایه و اساس دربارۀ آن است. توجه زیاد به واقعۀ عاشورا، ورود افراد غیرمتخصص در بیان وقایع، پر گفتن و پر نوشتن، صرفاً نگاه حزن‌آمیز داشتنِ بسیاری از ناقلان و... زمینۀ تحریفات فراوان در این عرصه را پدید آورده است.
واقعۀ جان‌گداز شهادت حضرت علی اصغر(ع) به دلیل حزن‌زاتر بودن نسبت به بسیاری از حوادث عاشورا، ناراستی‌هایی را متوجه آن ساخته است. این نوشتار می‌کوشد پاره‌ای تحریفات دربارۀ این شهید گران‌قدر را نشان دهد؛ ناراستی‌هایی که به صورت مکتوب ثبت شده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع)؛ حضرت علی اصغر(ع)؛ تحریف؛ عاشورا