سرمقاله (حدیث حوزه 16)

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی غلامعلی

سال 1397 / شماره پیاپی 16 / صفحه

چکیده :

مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم در کنار تربیت دهها طلبه در عرصۀ دانش حدیث با ارزیابی وضعیت موجود با محوریت مطالعات حدیثی از سال 1389 شمسی دوفصلنامه علمی ـ ترویجی حدیث حوزه را با هدف ارتقاء توانافزایی طلاب جوان در ارائه نوآوریهای حدیثی خویش تأسیس کرد و به حمدلله تا به امروز 16 شماره از این مجله را منتشر ساخته است.