اعتبارسنجی روایات بطون قرآن بر پایه دیدگاه آیت ‏الله معرفت ره

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمدعلی تجری
پديدآورنده : احسان الله درویشی

سال 1397 / شماره پیاپی 16 / صفحه 24 - 28

چکیده :

قرآن ‏پژوه فقید، آیت‏ الله معرفت پس از سال‏ها تلاش علمی و خدمت به قرآن کریم، دیدگاه ویژه ‏ای در مسئله بطن، برگزیده است؛ این نوشتار درتلاش است  اعتبارسنجی روایات بطون قرآنی را برپایه دیدگاه آیت الله معرفت بررسی نماید؛ ازآن جاکه بخشی از روایات تفسیری به بیان معانی بطنی آیات قرآن کریم پرداخته ‏اند، اعتبارسنجی این روایات ضروری می‏نماید؛ بدیهی است مبانی مفسّر در چیستی و امکان معانی بطنی قرآن کریم و نوع ارتباط آن‏ها با معانی ظاهری آیات و ... در شیوه اعتبارسنجی روایات بطون تاثیرگذار خواهد بود؛ ازهمین رو ابتدا مسئله بطن از دیدگاه علامه معرفت، تبیین و سپس اعتبارسنجی روایاتِ بیان گر معنای بطنی برپایه دیدگاه ایشان تبیین و نمونه ‏های آن تحلیل می‏گردد؛ دیدگاه علامه معرفت درباره بطن از سوی برخی محققان معاصر نقد و تحلیل شده است؛ امّا بازتاب این دیدگاه در اعتبارسنجی روایات بطون کمتر مورد توجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :آیت الله معرفت، تأویل، روایات بطون، روایات تفسیری، اعتبارسنجی روایات، التفسیرالأثری الجامع