عنوان کتاب : بحوث فی مبانی علم الرجال
پديدآورنده : محمد صالح تبریزی
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : عصر ظهور
تاریخ انتشار : 1420ق
تعداد صفحه : 334
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

بحوث فی مبانی علم الرجال

تقریرات درس محمّد سند.

این کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در تعریف علم رجال و بررسی ویژگی های کتاب است.

مدخل کتاب، در مورد احتیاج به علم رجال و ادّعای قطعیت و صحّت جمیع روایات کتب اربعه، و ادّعای اعتبار طرق مشیخه شیخ طوسی و شیخ صدوق است.

متن کتاب، دارای چهار فصل در مباحث ذیل است:

فصل اوّل، میزان حجّیت توثیق و تضعیف؛

فصل دوم، امارات وثاقت یا حَسَن؛

فصل سوم، شیوه های بحث رجالی؛

فصل چهارم، ضوابط تحقیق کتب روایی و بررسی تفسیر القمی و تفسیر المنسوب الی الإمام العسکری(ع).

خاتمه کتاب، شامل چند «امر» است که عبارت اند از:

امر اوّل، پاکسازی کتب جوامع حدیثی از روایت های غیر صحیح؛

امر دوم، اقسام حدیث؛

امر سوم، تصحیح اسناد متأخّران به وسیله اصول روایی؛

امر چهارم، اشخاص بحث انگیز در رجال؛

امر پنجم، اقسام مراسیل؛

امر ششم، متّهمان به غلو؛

امر هفتم، روایت های مضمره؛

امر هشتم، رجال ابن الغضائری؛

امر نهم، فرق بین الفهرست و الرجال شیخ طوسی و رجال النجاشی؛

امر دهم، بررسی بعضی از الفاظ جرح و تعدیل.