احادیث داستانی شریکان در پاداش

پس از کشته شدن خوارج در جنگ نهروان، امام علی(ع) آیندگان را که پیرو او هستند، در پاداش این کار، شریک دانست.

المحاسن عن الحکم بن عیینة:

لَمّا قَتَلَ أمیرُ المُؤمِنینَ(ع) الخَوارِجَ یومَ النَّهرَوانِ، قامَ إلَیهِ رَجُلٌ فَقالَ: یا أمیرَ المُؤمِنینَ، طوبی لَنا إذ شَهِدنا مَعَک هذَا المَوقِفَ، وقَتَلنا مَعَک هؤُلاءِ الخَوارِجَ.

فَقالَ أمیرُ المُؤمِنینَ(ع): وَالَّذی فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَقَد شَهِدَنا فی هذَا المَوقِفِ اُناسٌ لَم یخلُقِ اللّهُ آباءَهُم ولا أجدادَهُم بَعدُ.

فَقالَ الرَّجُلُ: وکیفَ شَهِدَنا قَومٌ لَم یخلَقوا؟!

قالَ: بَلی، قَومٌ یکونونَ فی آخِرِ الزَّمانِ یشرَکونَنا فیما نَحنُ فیهِ، ویسَلِّمونَ لَنا، فَاُولئِک شُرَکاؤُنا فیما کنّا فیهِ حَقّا حَقّا.[۱]

المحاسن ـ به نقل از حکم بن عیینه ـ:

چون امیر مؤمنان(ع) خوارج را در روز نهروان کشت. مردی برخاست و گفت: ای امیر مؤمنان! خوشا به حال ما که در این جنگ، همراه شما حضور داشتیم و در کنار شما با این خوارج جنگیدیم.

امیر مؤمنان(ع) فرمود: «سوگند به آن که دانه را شکافت و جاندار را آفرید، در این جنگ، مردمانی همراه ما حضور داشتند که خداوند، هنوز پدران و نیاکان آنها را هم نیافریده است».

مرد گفت: چگونه کسانی که هنوز آفریده نشده اند، همراه ما حضور داشته اند؟!

فرمود: «آری. آنان مردمانی در آخر زمان هستند که هم عقیده ما و تسلیم ما هستند. آنان در کاری که ما کردیم، به راستی و درستی شریک ما هستند».


[۱]. المحاسن: ج ۱ ص ۴۰۸ ح ۹۲۶، بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۶۲ ح ۴، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۱۸ ص ۳۸۰.