پنج شنبه 1397/12/9
مدت: 51 دقیقه

شرح دعای 27 صحیفه سجادیهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (128)

ادامه شرح دعای 27 صحیفه سجادیه

  • ادامه شرح دعای 27 صحیفه سجادیه (دانلود)