احادیث داستانی آرزو مانع دیدن اجل

توجه زیاد انسان به آرزو، سبب می شود اجل را به فراموشی بسپارد.

معدن الجواهر:

أخَذَ [رَسولُ اللّهِ(ص)] حَجَرَینِ، فَأَلقی بَینَ یدَیهِ حَجَرا وقالَ: هذا أمَلُ ابنِ آدَمَ. وألقی خَلفَهُ حَجَرا وقالَ: هذا أجَلُهُ، فَهُوَ یری أمَلَهُ ولا یری أجَلَهُ.[۱]

معدن الجواهر:

پیامبر خدا، دو عدد سنگ برداشت و یکی را جلوی خود انداخت و فرمود: «این، آرزوی پسر آدم است».

سپس سنگ دیگر را پشت آن انداخت و فرمود: «این، اَجَل اوست. بنا بر این، او آرزویش را می بیند و اجلش را نمی بیند».


[۱]. معدن الجواهر: ص ۲۵، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۶ ص ۸۲.