عنوان کتاب : المعین علی معجم رجال الحدیث
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : مؤسسة الامام الهادی(ع) و مؤسسة الامامة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1415ق و 1427ق
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 771 + 1024
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

المعین علی معجم رجال الحدیث

این کتاب، مشتمل بر ذکر اسامی رجالی است که در کتاب معجم رجال الحدیث و کتب اربعه، آورده شده اند.

تمام عنوان های متفرّق در معجم رجال الحدیث که مربوط به یک راوی است، در ذیل اوّلین عنوان، جمع آوری شده اند و بعد از آخرین عنوان، اطّلاعات بسیار مختصری به همراه ذکر مصدر مورد مراجعه، بیان شده است.

مؤلّف، اسامی سیصد راوی را بر راویان معجم الرجال الحدیث که در کتب اربعه موجود بوده، اضافه کرده است.

جلد دوم، شامل اسامی رجالی است که در کتاب معجم رجال الحدیث و غیر کتب اربعه، آورده شده اند.