عنوان کتاب : علی(ع)، آینه عرفان
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 490
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

علی(ع)، آینه عرفان

پژوهشی است در عرفان نظری و عملی از نگاه امیر مؤمنان(ع). عرفان از جمله دانش های پر جذبه اسلامی است و در این مکتب، کسان بسیاری پروریده و آثار فراوانی پدید آمده است. این دانش را به آموزه های دینی نسبت می دهند و ریشه های آن را تعلیمی می دانند که در قرآن و حدیث آمده و در این میان، شخص امیر مؤمنان، به عنوان سرسلسله ای دانسته شده که عارفان در آن قرار دارند.

نویسنده این اثر که سالیانی است در باره ابعاد شخصیتی امام علی(ع) پژوهش می کند و تا کنون چندین اثر از وی در این باره منتشر شده، در این کتاب کوشیده است که امام علی(ع) را این بار از این زوایه نگاه کند. وی، در آغاز از عرفان و اینکه چنین دانشی جز شناخت و آگاهی و معرفت نیست، سخن گفته و سخنان اهل معرفت را گزارش و راه عرفان را توضیح داده و عارف واقعی را معرفی کرده و اینکه امام علی، امام عارفان است، مطالبی را بیان کرده است.

او برای ارائه نظریات خود، کتاب را در دو بخش عرفان نظری و عملی به سامان کرده و در بخش نخست، به عرفان نظری و پدر عرفان اسلامی، انسان شناسی، انسان کامل و شاخصه های مهم عرفان از دیدگاه امام پرداخته و با بهره گرفتن از روایت ها و گفته های اهل دل، آنها را تشریح کرده و به بررسی گذاشته است.

عرفان عملی، بخش دوم کتاب است که آن را معرفت هایی دانسته اند که سالک در عمل به آنها دست می یابد و آگاهی هایی که در عمل آنها را به کار می بندد. در این بخش این مباحث به بحث گذاشته شده است: تزکیه و راه های آن، اخلاص، و اخلاص امام در عمل، ذکر و آثار و ثمرات آن، زهد، معنا و آثار آن و سیره عملی امام در زهد، عبادت و ابعاد آن و عبادت هایی از امام علی(ع)، نماز و ابعاد آن و حضور قلب و عوامل تأثیرگذار در حضور قلب و نماز علی(ع)، جهاد و مفهوم و اهمیت آن در آیات و روایت ها، کار و انفاق و نمونه هایی از فعالیت های اقتصادی امام علی(ع) و عارفان و صفات آنها که تمام این مطالب، با نقل گفته های صاحب نظران و با استناد به آیات و روایت ها و نقل داستان هایی مربوط، تشریح و تبیین شده است.

در پایان فهرست های فنی کتاب آمده است.