عنوان کتاب : دروس فی علم الرجال
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : المنبر
تاریخ انتشار : 1377ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 71
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

دروس فی علم الرجال

نویسنده کتاب، به منظور آشنایی مقدماتی اشخاصی که با علوم اسلامی در ارتباط اند، اقدام به تبیین و توضیح بعضی از مباحث موجود در علم رجال و بیان زندگی نامه بعضی از راویان حدیث نموده است.

مطالب مطرح شده در کتاب عبارت اند از:

شرایط عمل به خبر؛

تعریف علم رجال و درایه؛

حجّیت قول رجالی؛

صحّت در نزد قدما و متأخّران؛

اسباب توثیق؛

اصحاب اجماع؛

«عدّة» در الکافی؛

شرح حال محمّد بن اسماعیل، احمد بن محمّد بن یحیی العطار، علی بن ابی حمزه بطائنی و محمّد بن سنان.

سپس معنای طبقات راویان حدیث، به همراه فهرستی از طبقه راویان تا شیخ طوسی و نجاشی ـ که در چهارده طبقه ذکر شده اند ـ مشخّص شده است.

در نهایت، فهرستی از ۲۱ کتاب معروف در علم رجال، آورده شده است.