پنج شنبه 1397/12/23
مدت: 45 دقیقه

دعای برای رفع مشکلات اقتصادیشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (130)

شرح دعای 29 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 29 صحیفه سجادیه (دانلود)