مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : المعجم الموحَّد
پديدآورنده : محمود دریاب نجفی
محل نشر : قم
ناشر : مجمع الفکر الاسلامی
نوبت چاپ : اول
تعداد جلد : 2
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

المعجم الموحَّد

به معرّفی اجمالی کتاب های پنجگانه رجالی و مسئله «طبقات» پرداخته شده است.

این کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

در مقدّمه، ضمن بیان تعریف علم رجال و تاریخ اجمالی آن، نیاز به علم رجال بیان شده و سپس به معرّفی اجمالی کتاب های پنجگانه رجالی و مسئله «طبقات» پرداخته شده است. مؤلّف همچنین شیوه کاربَری کتاب را توضیح داده است.

مؤلّف در محتوای کتاب، آرای رجالی موجود در اصول چهارگانه رجالی (الفهرست و الرجال شیخ طوسی، إختیار معرفة الرجال و رجال النجاشی) را همراه با خلاصة الأقوال علاّمه حلّی، به ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده است.

همچنین مروی عنه و عبارت های جرح و تعدیل را در ذیل هر عنوان آورده است و با علامت های مخصوص، صحّت، وثاقت، مدح و ضعف راوی را مشخّص کرده است.

همچنین اشخاص مشترک از یکدیگر تفکیک شده اند و عنوان های متّحد به یکدیگر ارجاع داده شده اند.