عنوان کتاب : معجم الثقات من جامع الرواة
محل نشر : شیراز
ناشر : الفلاح
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1415ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 141
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

معجم الثقات من جامع الرواة

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدّمه مؤلّف، در نیاز به علم رجال، روش های اثبات وثاقت راوی، بررسی مفهوم بعضی از اصطلاحات رجالی، و شرح حال مختصر بعضی از علمای متقدّم و متأخّر رجالی است.

متن کتاب، در بردارنده اسامی راویان ثقه است که از کتاب جامع الرواة، اخذ شده اند.

اسامی راویان، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و برای اسامی، شماره مسلسل آورده شده است و در مقابل هر نام، تعداد اشخاص و اسامی هم شکل با اسم اوّل، مشخص شده و «ثقات» از آنها بیان شده اند.

در مورد اشخاص ثقه، تعبیرهای وارد شده درباره آنها، به همراه ذکر مصدر مورد مراجعه آمده است.