عنوان کتاب : تاریخ علم الرجال
پديدآورنده : حسین راضی عبدالله
محل نشر : بیروت
ناشر : مؤسسة البلاغ
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1421ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 151
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تاریخ علم الرجال

مؤلّف کوشیده است با بیان فهرست اسامی مؤلّفان کتاب های رجالی و ذکر شرح حال مختصر آنها، به همراه فهرست تألیف های رجالی آنها، تجسّمی هر چند مختصر در تاریخ تدوین و تکامل علم رجال در پنج قرن اوّل هجری برای مخاطبان ارائه نماید.

مطالب مورد بحث کتاب، در سه باب تنظیم شده اند:

در باب اوّل، این موضوعات مطرح شده است: تعریف علم رجال و موضوع آن و نیاز به علم رجال، و نیز فهرست اسامی مؤلّفان با شرح حال مختصر آنها، به همراه فهرست تألیف های رجالی ۸۶ نفر از مؤلّفان قرن اوّل تا پنجم هجری.

معرّفی مختصر کتاب های رجال الکشّی و الرجال و الفهرست شیخ طوسی.

باب دوم، مشتمل بر بیان شرح حال مختصر ابوالعباس احمد بن علی نجاشی و کتاب معروف وی رجال النجاشی است.

باب سوم، ردّ اشکال های سید عبد اللّه شرف الدین در کتاب مع موسوعات رجال الشیعة بر کتاب رجال النجاشی است.