رویکرد زبان شناختی شیخ محمدتقی شوشتری در روند نقد حدیث

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : پرویز رستگار
پديدآورنده : علیرضا عزیزیان غروی

سال 1397 / شماره پیاپی 20 / صفحه 245-274

چکیده :

فضای صدور روایات از مهم‌ترین عوامل مؤثر در فهم سخنان معصومانk به شمار می‌رود. این پژوهش سعی نموده است مبنای شیخ شوشتری را در استفاده از فضای صدور برای فهم حدیث در کارکردهای حدیثی وی شناسایی و معرفی کند. این تحقیق بر پایۀ روش توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات، مشاهده و فیش‌برداری و با در نظر گرفتن شواهد گوناگون، برخی از آثار حدیثی و رجالی شیخ شوشتری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. در نهایت معلوم شد که نگاه وی به یک سخن، نگاه ارگانیک بوده و آن را به‌مثابۀ یک دستگاه در کنار دیگر سخنان و قرائن آن دیده و با رویکردی زبان‌شناسانه و استفادۀ گسترده از منابع اهل سنت، از فضای صدور در روند نقد حدیث، بهرۀ فراوانی جسته است؛ به‌طوری که بدین سبب شهرت یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :رویکرد زبان‌شناختی، فضای صدور، فقه الحدیث، محمدتقی شوشتری.