عنوان کتاب : مقیاس الرواة فی کلیات علم الرجال
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسة النشر الاسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1422 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 412
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

مقیاس الرواة فی کلیات علم الرجال

این کتاب، اصول و قواعد رجالی را مورد بحث قرار داده است.

عناوین کلّی مطالب کتاب عبارت اند از:

مبادی علم رجال، ذکر وجه نیاز به علم رجال و تمایز این علم از درایه و تراجم؛

اصول و جوامع رجالی؛

طبقات راویان و بررسی نقش آنها در اعتبار احادیث؛

مشایخی که در جرح و تعدل راویان مورد مراجعه هستند؛

مدرک حجیت قول رجالی؛

ضوابط جرح و تعدیل؛

امارات عدالت و وثاقت؛

توثیقات عامّه؛

توثیقات خاصّه؛

قاعده تبدیل سند؛

ضابطه تمییز بین اسامی مشترک؛

مهم ترین خصوصیات معصومان و راویان که در علم رجال مطرح است؛

مصطلحات موجود در جوامع رجالی و روایی؛

اصول روایی که در عصر ائمه(ع)تدوین شده اند؛

مصادر اصلی، کتاب ها و جوامع روایی.