عنوان کتاب : أسانید الأمالی شیخ الطائفة و مجالسه
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دستنویس
ناشر : دستنویس
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

أسانید الأمالی شیخ الطائفة و مجالسه

این فهرست، مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، شامل ترتیب اسناد و طُرُق الأمالی شیخ طوسی، و بخش دوم، شامل فهرست اسامی رجال موجود در این کتاب است.

در بخش اوّل، اسناد هر یک از راویان موجود در صدر سند کتاب (یعنی مشایخ شیخ طوسی) در یک جا و بر اساس ترتیب الفبایی نام مروی عنه تنظیم و ارائه شده اند.

سلسله اسناد، شامل نام راویان سند تا معصوم(ع) است و در مقابل هر سند، نشانی آن مشخّص شده است. یادکردِ از ابو المفضّل شیبانی، بعد از بیان ترتیب ذکر شده، مانند بقیه عناوین، فهرست کاملی از مشایخ وی به همراه ذکر نشانی آنها در کتاب الأمالی بیان شده است.

در بخش دوم، فهرست اسامی رجال موجود در اسناد بر اساس ترتیب الفبایی نام راوی تنظیم شده است، به این ترتیب که عنوان را با خطّ نسخ و درشت تر آورده و قبل از آن، نام راوی وی و پس از آن، مروی عنه مشخّص شده است. سپس اسناد روایات راوی بر اساس حروف الفبا، نام راوی و مروی عنه، با خط نستعلیق تنظیم شده که به شکل طبیعی، این امر، تمییز مشترکات و توحید مختلفات را در پی دارد.

در مقابل هر سند، شماره صفحه یا صفحاتی که هر سند در آن جا آمده، مشخّص شده اند. مؤلّف با مراجعه به نسخه های موجود در نزد ایشان، به نسخه به بدل ها، زیادی و نقصان راویان یا تعابیر وارد شده در سند را مشخّص کرده است و در مواردی که احتمال تصحیف داده، شکل صحیح را حدس زده است.

ایشان تعلیقاتی نیز در ترتیب الأسناد آورده است.

نسخه دستنویس و عکس های آن، موجود است.