احادیث داستانی بهشت و دوزخ در گرو شوهرداری شایسته

پیامبر(ص) شوهر را بهشت و دوزخ همسرش معرفی کرده است.

مسند ابن حنبل عن الحصین بن محصن:

إنَّ عَمَّةً لَهُ أتَتِ النَّبِی(ص) فی حاجَةٍ، فَفَرَغَت مِن حاجَتِها، فَقالَ لَهَا النَّبِی(ص): أذاتُ زَوجٍ أنتِ؟ قالَت: نَعَم، قالَ: کیفَ أنتِ لَهُ؟ قالَت: ما آلوهُ إلّا ما عَجَزتُ عَنهُ.

قالَ: فَانظُری أینَ أنتِ مِنهُ؟ فإِنَّما هُوَ جَنَّتُک ونارُک.[۱]

مسند ابن حنبل ـ در باره حصین بن محصن ـ:

عمّه اش برای کاری، نزد پیامبر(ص) آمد. کارش که انجام شد، پیامبر(ص) به او فرمود: «آیا تو شوهر داری؟».

گفت: آری.

فرمود: «برای او چگونه ای؟».

گفت: برای او از هیچ کاری کوتاهی نمی کنم، مگر کاری که از توانم خارج باشد.

فرمود: «مراقب باش که با او چگونه ای؛ زیرا او، در حقیقت، بهشت و دوزخ توست».


[۱]. مسند ابن حنبل: ج ۷ ص ۲۱ ح ۱۹۰۲۵، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۳ ص ۴۶۰.