عنوان کتاب : راویان مشترک
پديدآورنده : حسین عزیزی
پديدآورنده : پرویز رستکار
پديدآورنده : یوسف بیات
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 2
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

راویان مشترک

این کتاب، مشتمل بر فهرست اسامی ۱۰۹۱ نفر از راویان مشترک اهل سنّت و شیعه امامیه ـ که به عنوان ناقل (با واسطه یا بی واسطه) حدیث از معصوم(ع)هستند ـ نوشته شده که در دو قسمت، تنظیم شده است: قسمت اوّل، شامل شرح حال مفصّل ۲۷۴ نفر از راویان است و قسمت دوم، تنها فهرست اسامی ۸۱۷

نفر از راویان با ذکر نشانی مصدر مورد مراجعه در منابع شیعه و اهل سنّت، آورده شده است.

در بیان شرح حال راویان به منابع گسترده ای مراجعه شده که مهم ترین و غالب ترین منابع مورد مراجعه عبارت اند از: رجال النجاشی، اختیار معرفة الرجال، الفهرست و الرجال شیخ طوسی، رجال البرقی، معجم رجال الحدیث، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهذیب التهذیب، لسان المیزان، تهذیب الکمال و...

در بیان اقوال از کتاب های رجالی و حدیثی، تا حدّ امکان، ترتیب زمانی نویسندگان آنها بر اساس تاریخ حیات و وفات آنها رعایت شده است.

پس از بیان شرح حال راویان در ذیل عنوان «منابع دیگر»، فهرست و نشانی مصادر دیگری که در شرح حال این راوی مطلبی را آورده اند، مشخّص شده است.

محورهای مطرح شده در شرح حال راویان، به ترتیب شامل نام، کنیه، نَسَب، لقب، تاریخ حیات، ویژگی های خانوادگی و خصوصیات فردی، مذهب، و آرای فقهی و سیاسی، موقعیت های اجتماعی و سیاسی و رابطه متقابل راوی با اهل بیت(ع)است.

اسامی راویان در دوازده طبقه و بر اساس طبقه بندی موجود در کتاب تقریب التهذیب ابن حجر، دسته بندی شده است. شایان ذکر است که در شرح حال هر راوی، طبقه وی مشخّص شده است و در مواردی که به تاریخ حیات راوی دسترس نبوده و ابن حجر، طبقه وی را مشخّص ننموده و از قراین و شواهد، نمی توان طبقه وی را مشخّص نمود، به طبقه راوی اشاره نشده است.

مقدمه کتاب، در بیان ضرورت معرّفی راویان مشترک بین شیعه و اهل سنّت و ویژگی های موجود در کتاب است.