عنوان کتاب : خمسون و مائة صحابی مختلق
پديدآورنده : سید مرتضی عسکری
زمان پدیدآورنده: م 1386 ش
محل نشر : بیروت
ناشر : دارالزهراء
نوبت چاپ : ششم
تاریخ انتشار : 1412ق
تعداد جلد : 2
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

خمسون و مائة صحابی مختلق

این کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

در مقدّمه، مؤلّف ویژگی های کتاب را متذکر شده است.

متن کتاب، شامل تحقیق و معرّفی صد و پنجاه تن از صحابیان ساختگی توسط سیف بن عمر است که در کتاب های حدیثی و تاریخی و رجال اهل سنّت، نام و روایت های آنها مطرح شده است.

مؤلّف، ضمن معرّفی هر یک از صحابیان ساختگی، در نظر دارد ریشه طرح صحابی ساختگی و اهداف و علل انتشار احادیث این گونه صحابیان را مشخّص کند.

این چاپ، با تجدید نظر در چاپ های قبلی تهیه شده است.

ترجمه

عطاء محمّد سردارنیا، تهران: کتاب خانه بزرگ اسلامی، ۱۳۵۵ ش / تهران: انتشارات بدر، ۱۳۶۱ ش، ۴ ج.