عنوان کتاب : فهرست أسانید تأویل الآیات در تفسیر ابن ماهیار
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دستنویس
ناشر : دستنویس
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

فهرست أسانید تأویل الآیات در تفسیر ابن ماهیار

تأویل الآیات، مشتمل بر روایاتی است که در ذیل آیات مربوط به شأن و منزلت معصومان(ع)ارائه شده اند. روایات بیان شده، از راویان مختلف، از جمله ابن ماهیار است، امّا مؤلّف تنها اسناد روایات مربوط به ابن ماهیار را فهرست و ارائه نموده است؛ چون اسناد و روایات دیگر راویان در کتاب های دیگر، ارائه شده اند.

دسته بندی اسناد ابن ماهیار به این ترتیب است که اسنادی را که در صدر آنها تعبیر «محمّد بن العباس» آمده است، بر اساس ترتیب الفبایی اسامی مروی عنه های وی، دسته بندی و ارائه شده اند.

سلسله اسناد، شامل نام راویان سند تا معصوم(ع) (البته اگر سند به نام معصوم(ع)ختم شده باشد) به همراه نام سوره و در داخل پرانتز با یک یا دو کلمه از آیه مورد بحث است. به همراه هر سند، نشانی صفحه کتاب تأویل الآیات، مشخّص شده است.

مؤلّف با مراجعه به نسخه های خطّی موجود، نسخه بدل ها، زیادی و نقصان راویان را با تعابیر وارد در سند مشخّص کرده اند.

ایشان همچنین در مواردی اقدام به تصحیح اسناد نموده است.

نسخه دستنویس و عکس های آن، موجود است.