عنوان کتاب : فهرس أسانید الفهرست
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دستنویس
ناشر : دستنویس
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

فهرس أسانید الفهرست

این فهرست، مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، در بردارنده ترتیب اسناد و طرق الفهرست شیخ طوسی و بخش دوم، شامل فهرست اسامی رجال موجود در این کتاب اوست.

در بخش اوّل، اسناد و طُرُق هر یک از راویان در یک جا و بر اساس ترتیب الفبایی نام مشایخ شیخ طوسی و راویان مذکور پس از آن تا آخر سند، تنظیم شده و در مقابل هر یک از اسناد، شماره ردیف آن در الفهرست مشخّص شده است.

در این بخش، تعابیری جون «بالأسناد الأوّل» و «بهذا الأسناد» و امثال آن در اسناد الفهرست تبیین شده اند. مؤلّف، همچنین تعلیقاتی نیز بر برخی از اسناد ذکر کرده که ارائه شده اند.

در بخش دوم، فهرست عناوین تمامی رجال اسناد موجود در الفهرست به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است و در مقابل نام هر راوی، نشانی موجود در بخش ترتیب اسناد، بر اساس صفحه و سطر، مشخّص شده است.

در این بخش، عناوین مختلف یک راوی که در اسناد و طرق الفهرست وارد شده اند، با ذکر علامت مساوی (=) مشخّص شده که به شکل طبیعی، این امر، توحیدِ مختلفات را در پی دارد.

مؤلّف با مراجعه به نسخه های خطّی موجود، نسخه بدل ها، زیادی و نقصان راویان با تعابیر وارد در سند را مشخّص کرده است و در مواردی که احتمال تصحیف داده، شکل صحیح را به طور حدسی بیان نموده است.

نسخه دستنویس و عکس آن موجود است.