عنوان کتاب : فهرست أسانید مآخذ کتب الایضاح
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دستنویس
ناشر : دستنویس
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

فهرست أسانید مآخذ کتب الایضاح

این فهرست در بردارنده اسناد و طُرُق مصادر موجود در کتاب الإیضاح قاضی نعمان مغربی (صاحب دعائم الإسلام) است.

مؤلّف، مصادر موجود در این کتاب را به همراه ذکر نام مؤلّف های آنها مشخّص نموده و در ذیل نام هر مصدر، اسناد و طُرُق هر یک از آنها را از کتاب الإیضاح، به همراه شماره صفحه آن، جمع آوری و ارائه نموده است.

ایشان در مواردی اظهار نظرهای خود را مطرح نموده است.

نسخه دستنویس و عکس آن، موجود است.