عنوان کتاب : ترتیب أسانید و فهرست الرجال شیخ صدوق
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : دستنویس
ناشر : دستنویس
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

ترتیب أسانید و فهرست الرجال شیخ صدوق

این مجموعه، شامل دو بخش است: بخش اوّل، شامل ترتیب اسناد و طُرُق کتاب های شیخ صدوق است و بخش دوم، در بردارنده فهرست اسامی رجال موجود در اسناد کتاب های وی است.

در بخش اوّل، اسناد و طُرُق هر یک از راویان موجود در صدر سندهای کتاب های صدوق (شامل الأمالی، التوحید، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الخصال، صفات الشیعة، علل الشرائع، عیون الأخبار، فضائل الأشهر الثلاثة، کمال الدین، مشیخة الفقیه و معانی الأخبار) که از مشایخ وی به حساب می آیند، در یک جا ارائه شده و بر اساس ترتیب الفبایی مروی عنه ها تنظیم شده اند.

سلسله اسناد، شامل نام راویان سند، به همراه مقدار کمی از متن احادیث است و در موارد تکرارِ قسمتی از متن سند در اسناد دیگر، از تکرار آن قسمت اجتناب شده و تنها به بیان تعبیر «عنه» به همراه مقداری از متن حدیث، اکتفا شده است.

مؤلّف، در موارد لزوم، حواشی و تعلیقاتی را در مورد اسناد احادیث بیان داشته و در بسیاری از موارد، به کتاب های حدیث، شرح حال و تاریخ از شعیه و اهل سنّت، مانند الفهرست شیخ طوسی، شواهل التنزیل، بحار الأنوار، تاریخ بغداد، النجوم الزاهرة، تاریخ اصفهان و تهذیب التهذیب، استناد نموده است.

در بخش دوم، فهرست اسامی تمامی راویانی که در اسناد کتاب های شیخ صدوق ـ که فهرست آنها بیان شد ـ موجود بوده، به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و در مقابل نام هر راوی، نشانی های موجود در بخش ترتیب اسناد در مورد آن راوی بر اساس صفحه و سطر، مشخّص شده است و سپس راوی و مروی عنه آن راوی با بیان نشانی مصدرهای مورد مراجعه آورده شده است. در این موارد، به جای نام راوی از تعبیر «عنه» استفاده شده که به شکل طبیعی این امر، «توحیدِ مختلفات و تمییزِ مشترکات» در مورد بسیاری از راویان را در پی دارد.

مؤلّف، در مواردی اقدام به تصحیح اسناد این کتاب نموده است.

نسخه دستنویس و عکس آن، موجود است.