عنوان کتاب : رجال کتاب الاختصاص
پديدآورنده : ماجد غرباوی
محل نشر : قم
ناشر : المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری الالفیة لوفاة الشیخ المفید
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 101
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

رجال کتاب الاختصاص

در این که کتاب الاختصاص، تألیف شیخ مفید است یا خیر، در میان علما، اختلاف است؛ زیرا سبک تألیف و روش نگارش این کتاب با دیگر کتاب های شیخ مفید، تفاوت دارد و از طرف دیگر، شیخ طوسی، نجاشی و ابن شهر آشوب، در شرح حال شیخ مفید، نامی از این کتاب نیاورده اند و مرحوم خویی، در شرح حال عمرو بن عبد اللّه بن علی سبیعی کوفی، ضمن طرح روایتی می گوید که اعتمادی بر این روایت نیست، به دلیل این که نسبت کتاب الاختصاص به شیخ مفید، ثابت نشده است.

نویسنده مقاله، به دلیل عدم حصول قطع در نسبت این کتاب به شیخ مفید، اسامی رجال موجود در این کتاب را مستقل از کتاب های دیگر شیخ مفید، گِرد آوری کرده است.

مقاله، شامل اسامی ۱۳۳ نفر از رجال موجود در کتاب الاختصاص است که به همراه بیان اقوال بعضی از علمای علم رجال، جرح یا تعدیل ذکر شده در مورد آنها را مشخّص کرده است و در ذیل نام این رجال، نشانی مصادر دیگری که مطالبی در مورد این شخصیت بیان شده، آمده است.