عنوان کتاب : کاوش های علمی در رجال و اسانید روایات اهل سنّت
پديدآورنده : حسن غفاری
محل نشر : تهران
ناشر : فراهانی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 334
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کاوش های علمی در رجال و اسانید روایات اهل سنّت

این کتاب، در بردارنده مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در چگونگی و استخراج و مراحل تألیف این کتاب است.

متن کتاب، شامل دیباچه، شش فصل، یک «تکمیل» و خاتمه است.

در دیباچه، معنای سنّت و شرایط اخذ آن، به همراه بررسی حالات ابوهریره، آورده شده است.

فصول کتاب عبارت اند از:

فصل اوّل، نام علمایی از اهل سنّت که به اعلم بودن امام صادق(ع)اعتراف کرده اند؛

فصل دوم و سوم، شـرح حـال راویانی که به سبب محبّت اهـل بیت(ع)، جَرح شده اند؛

فصل چهارم، شرح حال عدّه ای از دشمنان اهل بیت(ع)؛

فصل پنجم، شرح حال عدّه ای از خواص و مأموران دشمنان اهل بیت(ع) که مورد توثیق واقع شده اند؛

فصل ششم، شرح حال عدّه ای از دشمنان اهل بیت(ع) که مورد توثیق واقع شده اند؛

تکمیل کتاب، شامل بررسی عملکرد عده ای از دانشمندان و نویسندگان اهل سنّت در مورد کسانی است که در مقام دشمنی افراد مورد نظر ایشان بوده اند.

خاتمه، در بررسی ادلّه ای است که ثابت می کند علمای عصر خلفای اموی و عبّاسی، از جهت تقیه، مرتکب انواع افترا و اعمال ناروا شده اند.