عنوان کتاب : أصول علم الرجال
پديدآورنده : عبد الهادی فضلی
محل نشر : بیروت
ناشر : ام القری
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1416ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 243
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

أصول علم الرجال

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در ضرورت علم رجال است.

متن کتاب، شامل مقدمه علم رجال است: تعریف علم رجال، موضوع و فایده آن و فرق آن با علم اسماء الرجال؛

تاریخ علم رجال؛

قواعد ارزشیابی رجالی؛

قواعد تعارض؛

فواید رجالی شامل:

مشکلات اسامی رجال؛

اسناد کتب اربعه؛

اسناد فهرست طوسی و نجاشی.