عنوان کتاب : بحوث فی علم الرجال
پديدآورنده : محمد آصف محسنی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مطبعة سید الشهدا(ع)
تاریخ انتشار : 1403ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 336
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

بحوث فی علم الرجال

این کتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مصنّف، در خصوصیت های علم رجال و وجه نیاز به این علم است.

محتوای کتاب، شامل ۳۴ فایده رجالی که عبارت اند از:

۱. ضوابط تصدیق و ترجیح؛

۲. اماره های توثیق و جرح در نزد رجالیان؛

۳. ادلّه حجّیت قول رجالیان؛

۴. وجه اعتبار توثیق های موجود؛

۵. وثاقت مشایخ ابن قولویه؛

۶. وثاقت مشایخ نجاشی؛

۷. توثیقات ابن عقده؛

۸. راویان تفسیر القمی؛

۹. بقیه توثیقات عامه؛

۱۰. عدالت صحابیان نبی اکرم؛

۱۱. اصحاب اجماع؛

۱۲. تکرار «رحم اللّه » (ترحّم) در مورد شخص، دلالت بر حَسَن بودن وی می نماید؛

۱۳. مشایخ اجازه؛

۱۴. تفسیر کلمه «ثقة»؛

۱۵. معنای «صحیح» در اصطلاح قدما؛

۱۶. تقسیم بندی اخبار؛

۱۷. اصول و مراجع رجالی، و معدّلان و جارحان؛

۱۸. اقوال موجود در سندهای مُرسَل؛

۱۹. ردّ اعتبار اخبار مهمل؛

۲۰. نقد کلام فاضل اردبیلی در خصوص قراینی که اخبار را از جهل، ضعف و ارسال خارج می کند؛

۲۱. روایت های مُرسل و غیر امامی در نزد شیخ طوسی؛

۲۲. اصول اربعمئه؛

۲۳. اعتبار مستطرفات السرائر؛

۲۴. اعتبار کتاب الأشعثیات؛

۲۵. کتاب های اربعه حدیثی؛

۲۶. شرایط حجّیت خبر واحد؛

۲۷. بیان چند مسئله مفید؛

۲۸. طبقات راویان؛

۲۹. وجه احتیاط در روایت های بعضی از راویان؛

۳۰. بررسی اشخاصی که با کنیه «أبی بصیر» آورده شده اند؛

۳۱. وثاقت معلی بن خنیس؛

۳۲. طریق های مشیخه التهذیب؛

۳۳. مشیخه کتاب من لا یحضر؛

۳۴. آرای بعضی از اهل سنّت در شرایط حجّیت اخبار.

در خاتمه کتاب، مؤلّف، تعدادی از راویان را در سه فصل ذکر کرده که عبارت اند از:

اسامی راویانی که روایت آنها معتبر است؛

راویانی که در اخذ روایت آنها احتیاط می شود؛

راویانی که اعتباری بر قول آنها به دلیل ضعف و یا جهالت آنها نیست.

نام کتاب، در چاپ اوّل الفوائد الرجالیة بوده است و چاپ دوم کتاب، با مقداری تصحیح و اضافه با نام بحوث فی علم الرجال، منتشر شده است.