مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم رجالی
محل نشر : تهران
ناشر : جامعه پژوهشگران
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 136
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم رجالی

محتوای کتاب، در جهت بیان معنا و مفهوم اصطلاحات علم رجال است.

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّفان، در تدوین علم رجال و معرّفی این کتاب، بحث مختصری مطرح کرده اند.

محتوای کتاب، در جهت بیان معنا و مفهوم اصطلاحات علم رجال است.

در بعضی موارد، اصطلاحات علم درایه و علم تراجم و برخی از فِرَق و مذاهب، در جمع اصطلاحات رجالی وارد شده است. و در این مورد، مؤلّف در مقدمه کتاب، علّت آن را ارتباط این علوم با یکدیگر دانسته است.

اصطلاحات، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند.