مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ثقات الرواة
پديدآورنده : حسن موسوی اصفهانی
محل نشر : نجف
ناشر : مطبعة الآداب
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1387ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 355
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

ثقات الرواة

کتاب شامل اسامی رجال موثّق و شرح حال آنهاست که بر اساس ترتیب حروف الفبا مرتّب شده اند.

کتاب در بردارنده مطالب زیر است:

مقدمه مؤلّف در ذکر اسامی بعضی از راویان حدیث در صدر اسلام، از زمان صحابیان تا ابن غضایری است که در دوازده «طبقه» معرّفی شده اند و به دنبال بیان طبقه و نام هر راوی، تألیف ها و تعبیرهای جرح و تعدیل، به همراه مصدر مورد مراجعه، مشخّص شده است.

در آخر مقدّمه، مؤلّف ویژگی های کتاب را مشخّص کرده است.

متن کتاب، شامل اسامی رجال موثّق و شرح حال آنهاست که بر اساس ترتیب حروف الفبا مرتّب شده اند، و در بیان توثیقات و شرح حال راویان حدیث، به کتاب های مشهور رجالی، مانند کتاب های شیخ طوسی، رجال النجاشی، رجال ابن داوود و کتاب های حدیثی معتبر، مراجعه شده است.

در توثیقات راویان، علاوه بر تعبیر «ثقه»، تعبیرهایی که دالّ بر توثیق باشند و مورد استناد واقع شده اند، آورده شده است.

در شرح حال هر راوی آثار وی، به همراه ذکر نشانی مصدر مورد مراجعه، مشخّص شده است.

گفتنی است که تنها جلد اوّل این کتاب (تا حرف ز) در دسترس ماست.