نقش سیره و احادیث امام رضا علیه السلام در ساماندهی اخلاق مدیریتی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : سعید ابوالقاضی
پديدآورنده : سید صدر الدین موسوی جشنی
پديدآورنده : میثم فرهنگیان

سال 1397 / شماره پیاپی 8 / صفحه 75-96

چکیده :

مدیریت اسلامی، توان اداره نمودن یک مجموعه، برای رسیدن به اهدافی مشخص، طبق اخلاق و توحید اسلامی است. از آنجا که یکی از بخش‌های مهم مدیریت، اخلاق مدیریتی است و به این مهم، کمتر پرداخته شده، این نوشتار با استفاده از سیره و احادیث امام رضا علیه السلام که نقش بسیار پررنگی در تبیین مدیریت اخلاقی برای نسل‌های مختلف دارد، کوشیده است، بخشی از این خلا را پر کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مدیر باید شرایط خاصی مانند علم، بردباری، اخلاق نیکو و خداترسی در تمامی بخش‌های مدیریتی را داشته باشد و وظیفه‌شناس و متواضع برخورد کند و با تلاش و برنامه ریزی به اهداف سازمان کمک کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و جمع آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای از کتب شیعی انجام شده است و از احادیث امام رضا علیه السلام نکات مدیریتی استخراج و روشن سازی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا علیه السلام؛ مدیریت؛ اخلاق؛ اسلام؛ سازمان