مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : مستدرکات علم رجال الحدیث
پديدآورنده : علی نمازی شاهرودی
محل نشر : قم
ناشر : حسن نمازی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1412 ق
تعداد جلد : 8
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

مستدرکات علم رجال الحدیث

مشتمل بر اسامی و بیان شرح احوال دو دسته از رجال است:
اوّل، رجالی که نامشان در کتاب های تنقیح المقال، جامع الرواة و معجم رجال الحدیث نیست.
دوم، نامشان در آنها آمده امّا مؤلّف این کتاب، در شرح احوال آنها مطالب دیگر را بیان کرده است.

مستدرکات علم رجال الحدیث. مقدّمه: حسن نمازی، قم: حسن نمازی، ۱۴۱۲ق، ۸ ج، اوّل.

این کتاب، مشتمل بر مقدّمه و ۲۸ باب و خاتمه است.

مقدمه کتاب، شامل هشت فصل و خاتمه است در فصل های مقدّمه، این مباحث مطرح شده اند:

فصل اوّل، تعریف علم رجال؛

فصل دوم، موضوع علم رجال؛

فصل سوم، فایده علم رجال؛

فصل چهارم، تاریخ حیات، اسامی، القاب و کنیه های معصومان(ع)؛

فصل پنجم، اصحاب اجماع؛

فصل ششم، روایات معصومان(ع) در مدح و ذم؛

فصل هفتم، اعتبار کتب اربعه؛

فصل هشتم، فواید رجالی، شامل امور ثابت کننده وثاقت و حُسن راوی، توثیقات عامّه، وقوع راوی در بعضی از طُرُق دلیل بر وثاقت وی است. همچنین چند فایده در بیان روش های مؤلّف در تألیف این کتاب، آمده است.

در خاتمه، کتاب نامه و فهرست مؤلّفان رجالی اصحاب ائمه(ع)، مشخّص شده اند.

متن کتاب، مشتمل بر اسامی و بیان شرح احوال دو دسته از رجال است که عبارت اند از:

اوّل، رجالی که در کتاب های تنقیح المقال، جامع الرواة و معجم رجال الحدیث، نامی از آنها آورده نشده است.

دوم، بعضی از رجالی که در کتاب های ذکر شده، نامشان آورده شده است؛ امّا مؤلّف این کتاب، در شرح احوال آنها مطالب دیگر را بیان کرده است.

اسامی رجال حدیث، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.

خاتمه کتاب، شامل کنیه ها، القاب و اسامی راویان زن است.

مقدمه حسن نمازی در زندگی نامه مؤلّف و فهرستی از کتاب های چاپ شده و چاپ نشده اوست.