مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : رسالة فی تحقیق حال أبان بن عثمان
زمان پدیدآورنده: 1175 ـ 1260ق
محل نشر : قم
ناشر : چاپ شده در مجله تراثنا ش 53 و 54
تاریخ انتشار : جمادی الاخره 1419ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 88
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

رسالة فی تحقیق حال أبان بن عثمان

نویسنده در پی آن است که با ذکر ادلّه مدح و قدح و بررسی قوّت و ضعف هر یک از این ادلّه، دیدگاه صحیحی در مورد ابان بن عثمان ارائه نماید.

نویسنده رساله، در پی آن است که با ذکر ادلّه مدح و قدح و بررسی قوّت و ضعف هر یک از این ادلّه، دیدگاه صحیحی در مورد ابان بن عثمان ارائه نماید.

متن رساله در سه «مقام» آورده شده است که شامل این مباحث است:

بیان اقوال و ادلّه ای که در قدح ابان بن عثمان آورده شده اند و به همراه آن، جواب این اقوال، بیان شده است؛

اقوال و ادلّه ای که در مدح این شخصیت وارد شده است؛

بیان وجه صحّت ادلّه مدح.

در این رساله، نام مصدر مورد مراجعه، به همراه متن اتّخاذ شده از آن، مشخّص شده است؛

مقدمه محقّق، در بیان سیر تدوین کتاب های رجالی اهل سنّت و شیعه، و زندگی نامه مؤلّف رساله و روش تحقیق و تصحیح این رساله آورده شده است و در ذیل رساله، نشانی های مصادر مورد مراجعه، مشخص شده اند.