معرفی کتاب (شماره 14)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا فخر روحانی

سال 1398 / شماره پیاپی 14 / صفحه 135 - 136

چکیده :

تاریخ عزا طویریج، کربلا، العتبه العباسیه، 1429 ق ، 68 ص