پنج شنبه 1398/6/28
مدت: 32 دقیقه

توبه و راهکارهای آنشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (134)

ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (2)

  • ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (2) (دانلود)