پنج شنبه 1398/7/11
مدت: 36 دقیقه

توبه و راهکارهای آنشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (135)

ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (3)

توبه و راهکارهای آن

  • ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (3) (دانلود)