عنوان مجله : مطالعات اعتبارسنجی حدیث
دوره انتشار : دوفصلنامه
مدير مسئول : سید مصباح عاملی
صاحب امتياز : حوزه علمیه خراسان
هیئت تحریریه : آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید، محمّد حسن ربانی بیرجندی، محمدکاظم رحمان ستایش، سیدعلی دلبری، سیدعلی سجادی زاده، سیّد علیرضا حسینی شیرازی، مهدی غلامعلی، سید محمد جواد سید شبیری
آدرس اینترنتی : http://vsh.journals.hozehkh.com/

مطالعات اعتبارسنجی حدیث

دوفصلنامۀ مطالعات اعتبارسنجی حدیث وابسته به گروه رجال‌پژوهی معاونت پژوهشی حوزۀ علمیۀ خراسان رضوی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه تحقیقات حدیثی و رجالی‌، فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.

این دوفصنامه مشتمل بر سه رویکرد محتوایی کلی زیر است که هر یک حداقل چهارده زیرموضوع را دربرمی‌گیرد:

دانش رجال و اعتبارسنجی حدیث

روش‌شناسی پژوهش‌های رجالی

جریان‌های کهن و نوپدید اعتبارسنجی حدیث

دانش رجال و اعتبارسنجی حدیث

۱- دانش رجال الحدیث و گستره‌های مختلف آن
۲- اهمیت دانش رجال و جایگاه آن در علوم اسلامی؛
۳- بررسی دیدگاه‌های معارض با دانش رجال الحدیث؛
۴- روابط میان رشته‌ای دانش رجال و دیگر دانش‌های حدیثی و غیرحدیثی؛
۵- بازخوانی مبانی و رویکرد‌های مذهبی و کلامی دانشیان رجال و تاثیر آن بر دیدگاه‌های رجالی آنان؛
۶- جایگاه حدیث و روشهای کاربرد و اعتبارسنجی آن در دانش‌های مختلف؛
۷- نقل به معنا و گسترۀ آن در حجیّت و کارآیی حدیث شیعه؛
۸- مطالعات تطبیقی در ارزیابی و شناخت راویان مشترک منابع شیعی و سنی؛
۹- مطالعات رجال و حدیث تطبیقی شیعی و سنی و آسیب شناسی آنها؛
۱۰- اعتبارسنجی منابع حدیث شیعه و اهل تسنّن؛
۱۱- تاریخ حدیث و کارکرد آن در اعتبارسنجی حدیث و گونه شناسی آن؛
۱۲- تبیین روش‌های اعتبارسنجی محتوایی منابع حدیثی؛
۱۳- تبیین روش‌های اعتبارسنجی صدوری منابع حدیثی؛
۱۴- تبیین روش‌های اعتبارسنجی انتساب منابع حدیثی.

روش‌شناسی پژوهش‌های رجالی

۱- روش پژوهش و ارزیابی در منابع رجالی و حدیثی شیعه؛
۲- روش اعتبارسنجی روایی دانشمندان کهن شیعه؛
۳- شیوه‌شناسی نگارش‌های رجالی و حدیثی؛
۴- ماهیت شناسی مصطلحات رجالی و حدیثی؛
۵- مفهوم شناسی واژه‌ها و عبارت های توصیفی رجالی؛
۶- واژه‌شناسی الفاظ جرح و تعدیل کتب قدما؛
۷- بازخوانی و تحلیل قواعد توثیقات عام و خاص، و کارآمدی رجالی آن؛
۸- بررسی عوامل، قواعد و موارد تعارض توثیق و تضعیف راویان؛
۹- جایگاه و مفهوم غلو در شیعه و نقش آن در ارزیابی راویان؛
۱۰- تحلیل شخصیت راویان براساس متن روایات و الزامات آن؛
۱۱- تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند سندشناسی حدیث؛
۱۲- مشروعیت سنجی روش‌های تجربی در ارزیابی اسناد مشکل در روایات؛
۱۳- بایسته‌های تحقیق و تصحیح نگاشته‌های کهن رجالی و حدیثی شیعه؛
۱۴- حجیّت و اعتبار رویکرد‌ های عقلی، تاریخی و غیره در استنباطات رجالی.

جریان‌های کهن و نوپدید اعتبارسنجی حدیث

۱- حدیث و چالش‌های فراروی آن در دوران معاصر؛
۲- تبیین و تحلیل مبانی و مکاتب رجالی در شیعه و سنی؛
۳- تبیین و مقایسه ی حوزه‌ها و مکتب های حدیثی شیعه و سنی؛
۴- دیدگاه‌های رجالی و اعتبارسنجی شخصیت های نام آور شیعه در گذر زمان؛
۵- مقایسه و بازخوانی روش رجالی عالمان برجسته معاصر؛
۶- نقد و ارزیابی روش‌های محدثین و رجالیان متقدم و متاخر؛
۷- تبیین و آسیب شناسی جریان‌های نوپدید اعتبارسنجی حدیث و میزان کارآیی آنها؛
۸- میزان بهره‌گیری و تأثیرات مطالعات مستشرقان در دانش رجال شیعه؛
۹- نقدهای دوسویه، تاثیرات و تأثّرات متقابل، پژوهش‌های معاصر اهل تسنّن در رجال امامیه؛
۱۰- امکان سنجی روش‌ها و ابزار های شخصیّت شناسی مدرن برای ارزیابی راویان؛
۱۱- تأثیرات مجاورت و ارتباط علمی گروه‌های غیر شیعی فعال در انتقال حدیث شیعه؛
۱۲- روش شناسی نمونه های تفکیک و بخش بندی‌های راویان و بایسته‌های آن؛
۱۳- شناخت گروه‌های فعال در بین راویان و تبیین ویژگی ها و تمایزات آنها در انتقال میراث حدیثی شیعه؛
۱۴- نقش شرایط فرهنگی- اجتماعی دوره‌های گوناگون در رویکرد های مختلف اعتبارسنجی حدیث.