احادیث داستانی حرمت نان

امام کاظم(ع) وقتی نان را زیر ظرف غذا دید، تذکر داد که برداشته شود.

الکافی عن الفضل بن یونس:

تَغَدّی عِندی أبُو الحَسَنِ[الکاظم] (ع)، فَجیءَ بِقَصعَةٍ وتَحتَها خُبزٌ، فَقالَ: أکرِمُوا الخُبزَ أن لا یکونَ تَحتَها. وقالَ لی: مُرِ الغُلامَ أن یخرِجَ الرَّغیفَ مِن تَحتِ القَصعَةِ.[۱]

الکافی ـ به نقل از فضل بن یونس ـ:

امام کاظم(ع) ناهار نزد ما بود. کاسه ای را که زیر آن قرص نانی بود، آوردند. فرمود: «به نان احترام بگذارید و آن را زیر کاسه قرار ندهید» و به من فرمود: «به این پسر بگو نان را از زیر کاسه بردارد!».


[۱]. الکافی: ج ۶ ص ۳۰۴ ح ۱۱، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۴۵۶.