پنج شنبه 1398/8/16
مدت: 36 دقیقه

توبه و راهکارهای آنشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (136)

ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (4)

توبه و راهکارهای آن

  • ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (4) (دانلود)