پنج شنبه 1398/8/23
مدت: 33 دقیقه

توبه و راهکارهای آنشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (137)

ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (5)

توبه و راهکارهای آن

  • ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (5) (دانلود)