واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا حیدری مزرعه آخوند
پديدآورنده : منیره السادات مدنی
پديدآورنده : الهام حمادی

سال 1398 / شماره پیاپی 25 / صفحه 297-323

چکیده :

برخی بر این عقیده‌اند که 5 آیه ابتدایی سوره علق با فاصله زمانی نسبت به دیگر آیات این سوره نازل شده است و بین آیات ابتدایی و انتهایی سورة علق با سوره‌های مدثر، ضحی و قلم نازل گشته. در این پژوهش به بیان بسامد این اقوال مشهور در منابع اسلامی پرداخته و عدم صحّت اقوال فوق را آشکار نموده‌ایم. ضرورت بحث اثبات پیوستگی آیات یک سوره و اثبات ارتباط لفظی و معنایی آن‌ها و در نهایت تفسیر منسجم از یک سوره و متن است. پذیرش وقفة بین آیات ابتدایی و انتهایی سوره علق با آیات قرآن کریم و روایات ترتیب نزول در تضاد است. در این تحقیق اثبات شده است که آیات سوره علق پیوسته و با همدیگر نازل شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سوره علق؛ نزول قرآن کریم؛ نزول پیوسته سوره‌ها؛ بعثت؛ سور مکی