پنج شنبه 1398/8/30
مدت: 42 دقیقه

توبه و راهکارهای آنشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (138)

ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (6)

  • ادامه شرح دعای 31 صحیفه سجادیه (6) (دانلود)