روشی برای ارتقای درس «تاریخ تحلیلی تفسیر شیعه»

سال 1398 / شماره پیاپی 04 / صفحه 90 - 106

چکیده :

تاریخ تفسیر، عنوانی است برای یکی از درس‌های مقطع سطح سۀ حوزه و کارشناسی ارشد دانشگاه در برخی از رشته‌های مرتبط با قرآن کریم. این مادّۀ درسی گاهی با گرایش شیعه، گاهی با گرایش اهل سنّت و گاهی به صورت تطبیقی، تدریس می‌شود. برقراری ارتباط میان این درس با مباحث حدیثی به ویژه در رشته‌های توأمان قرآنی و حدیثی، یکی از دغدغه‌های همیشگی سرفصل‌نویسان و مجریان است. از سوی دیگر برخی از استادان که تجربۀ تدریس چندبارۀ این درس را دارند، از ابزارهایی برای پربارشدن علمی مباحث، کاربردی‌شدن آن و افزایش جذّابیت کلاس بهره می‌گیرند. با افزودن یا تغییر برخی از سرفصل‌ها، می‌توان بهرۀ علمی این درس را فزونی داده و نشاط دانش‌پژوهان را تأمین کرد؛ همچنین ارتباط بین مطالب تفسیری با مباحث حدیثی را برقرار نمود. تاکنون طرحی که ارتباط بین این دو حوزه را ذیل درس «تاریخ تفسیر» برقرار کرده باشد، منتشر نشده و نگاشتۀ کنونی می‌تواند چشم‌اندازی نو را بگشاید. همچنین این نگاشته با پشتوانۀ تجربی، سرفصل‌هایی را ذیل عنوان «تاریخ تفسیر» افزوده که کمتر مورد توجّه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :روش تفسیر، روایات تفسیری، تاریخ حدیث، سرفصل‌ نگاری درسی، علوم قرآن و حدیث