بازه زندگی زرتشت میان 8600 سال اختلاف

سال 1398 / شماره پیاپی 04 / صفحه 79 - 89

چکیده :

آگاهی از زمان زندگی هر پیامبر ـ هرچند تقریبی ـ به منظور پیروی از او بایسته است. در غیر این صورت، نمی‌توان با اطمینان، هیچ سخن و آموزۀ دینی را به او نسبت داد و در نتیجه، پیروی از وی ناممکن خواهد بود. تاکنون درباره بازه زندگی زرتشت، سخنان مختلفی گفته شده است. نگاشتۀ حاضر، فهرستی از این دیدگاه‌ها را تهیه کرده تا زمینۀ پژوهش‌های آینده را فراهم کند. برای نخستین بار است که این تعداد از دیدگاه‌ها درباره بازه زندگی زرتشت، گردآوری و ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :آیین ایران پیش از اسلام، زرتشتی‌ پژوهی، پیامبران پیشین، اعتبارسنجی حدیث، کلام