برخی از وجوه معنایی واژۀ «کفر» در ترجمه‌های آقایان بهبودی، صادقی، مجتبوی و مکارم

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : گیسیا صفری
پديدآورنده : جمال فرزند وحی

سال 1398 / شماره پیاپی 04 / صفحه 10 - 36

چکیده :

بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم، اهمّیت ویژه‌ای دارد. چراکه فهم کامل و شامل یک متن وحیانی از کتابی آسمانی، روشنی‌بخش راه بشر خواهد بود. یکی از ابعاد این فهم، در ترجمه‌ها خود را نشان می‌دهد. مترجم در انتقال معانی والای این متن آسمانی، افزون بر امانت‌داری باید بر دانش‌های گوناگون قرآنی فائق باشد تا بتواند ترجمه‌ای کم‌نقص ارائه دهد. این پژوهش به‌دنبال بررسی آن است که آیا واژه¬های قرآن به همان معنایی که در برخورد اوّل از آنها به ذهن می‌آید به کار رفته‌اند؟ مترجمان در انتقال معانی آیات قرآن تا چه‌اندازه بحث وجوه و نظائر الفاظ را در نظر داشته‌اند؟ این پژوهش به بررسی چندمعنایی واژۀ «کفر» می‌پردازد تا پرسش‌های یادشده را با تطبیق بر این واژه، پاسخ گوید. در نگاشتۀ حاضر پس از ارائۀ تعریفی از وجوه و نظائر، واژۀ کفر در ترجمه‌های آقایان بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم شیرازی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :معانی کفر، وجوه و نظائر، ترجمۀ قرآن، رابطۀ ترجمه با تفسیر، علوم و معارف قرآن