سفارش به نافله شب و ظهر

عنه صلی الله علیه و آله لعليّ علیه السلام ـ : ... وعَلَيكَ بِصَلاةِ اللَّيلِ ـ ثَلاثا ـ وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ،

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ خطاب به علی علیه السّلام ـ نماز شب بگزار (سه مرتبه فرمودند) و همواره نماز نيم‏روز* را بخوان. همواره نماز نيم‏روز را بخوان . همواره نماز نيم‏روز را بخوان.


* به قرینه صلاه اللیل  که فرمودند، منظور نافله ظهر است

  • سفارش به نافله شب و ظهر (دانلود)