پنج شنبه 1398/11/3
مدت: 35 دقیقه

دعا در هنگام گرفتاریشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (145)

شرح دعای 34 صحیفه سجادیه

  • شرح دعای 34 صحیفه سجادیه (دانلود)